Asiakaspalvelu: 040 7765 144 WhatsApp

asiakaspalvelu@muuttomiehet.fi

Muuttomiehet K Niskanen Oy sopimusehdot

Palvelut

Työsuorituksiksi ja palveluiksi lasketaan ilman poikkeuksia kaikki ne tilaisuudet, joita Muuttomiehet K Niskanen Oy tai sen alihankkija ovat välittäneet Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä jne.

Muuttomiehet K Niskanen Oy voi vaatia tilaajalta ennakomaksun maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää, että asiakkaalla on merkintöjä tiedossa.

Mikäli tilaaja ei maksa palvelua sopimuksen mukaisesti, on Muuttomiehet K Niskanen Oy:llä oikeus veloittaa viivästyskorkoa Suomen Pankin kulloinkin ilmoittaman viivästyskoron mukaisesti.

 Muuttopalvelut

Asiakkaan velvollisuudet, ellei toisin ole sovittu:

 • Ilmoittaa muutettavan tavaran määrä, asuinpinta-alat, hissillisyydet, kerrokset, miten lähelle ulko-ovea muuttoautolla pääsee sekä varastotilat lähtö- ja määräpaikoissa sekä näissä mahdollisesti työturvallisuutta vaarantavat tekijät.
 • Asiakkaan tulee ilmoittaa ennakkoon, mikäli muutossa on muun muassa piano, flyygeli, kassakaappi, paloturvallisuuskaappi tai jotain muuta todella painavaa. Näiden siirrot veloitetaan asiakkaalta erikseen ilmoitettujen yksikköhintojen mukaan.
 • Kaikki arat pinnat ja helposti rikkoutuvat tavarat on suojattava. Mikäli asiakas jättää tavarat suojaamatta ja niihin tulee tästä johtuen esim. naarmuja tai rikkoutumista, on Muuttomiehet K Niskanen Oy vastuusta vapaa.
 • Pesukoneet ym. koneet tulee irrottaa liittimistään, kuljetustuet tulee kiinnittää ja johdot sitoa hyvin teipillä runkoon kiinni, ellei ole erikseen sovittu, että Muuttomiehet K Niskanen Oy tekee nämä työt asiakkaan puolesta.
 • Varata muuttoautolle tilaa oven lähettyviltä (esim. muuttoautolle voidaan etukäteen puomeilla merkitä tila oven lähettyville). Asiakkaan tulee varata ja maksaa muuttoautolle pysäköintipaikka pysäköinninvalvojan toimistosta. Mikäli pysäköintipaikkaa ei ole varattu ja maksettu, on asiakas velvollinen maksamaan mahdolliset muuttoauton pysäköintivirhemaksut.
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen, mikäli sovittu muuton aloitusaika muuttuu alun perin sovitusta ajasta enintään neljä tuntia.
 • Kirjahyllyt ja muut isommat huonekalut tulee olla valmiiksi purettuina ennen muuttomiesten tuloa. Muuttomiehet voivat myös hoitaa purun sekä kasaamisen, mutta tästä tulee ilmoittaa ennakkoon. Purkuun ja kasaukseen kuluva aika lasketaan mukaan muuttoaikaan ja hinnoitellaan tarjouksessa ilmoitetun tuntiveloituksen mukaisesti.
 • Varmistaa sisäänajotiet ja hissien toimivuus sekä painorajoitukset molemmissa osoitteissa.
 • Muuttoirtaimiston vakuuttaminen kuuluu asiakkaan vastuulle.

 Palveluiden laskutus

Asiakasta laskutetaan tarjouksessa/tilausvahvistuksessa sovitun hinnoittelun mukaisesti muuton jälkeen. Muuttomiehet K Niskanen Oy varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti. Laskuun lisätään 10 € laskutuslisä. Asiakas voi käydä maksamassa laskun muuton jälkeen myös käteisellä Muuttomiehet K Niskanen Oy:n toimistossa arkisin sen aukioloaikoina. Osamaksusta tulee sopia ennen muuttoa.

Asiakasta veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Veloitusaika alkaa muuttomiesten lähtiessä liikkeelle toimistoltamme osoitteesta Kavallinpelto 9, 02710 Espoo ja päättyy muuttomiesten palattua, ellei toisin ole sovittu. Minimiveloitusaika on 2,5 tuntia.

Toimeksiannon peruuttaminen

Asiakkaalla on halutessaan oikeus peruuttaa tilattu työ. Mikäli peruutuksesta ilmoitetaan vähintään viittä arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien ennen työsuorituksen sovittua aloitusajankohtaa, ei Muuttomiehet K Niskanen Oy:llä ole oikeutta peruutuksesta aiheutuviin korvauksiin, mutta jos työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on Muuttomiehet K Niskanen Oy:llä oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin 2,5 tunnin veloitusta vastaava korvaus.

Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, Muuttomiehet K Niskanen Oy:llä on oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan tehdystä työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä neljän työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

Työpäivän aikana Muuttomiehet K Niskanen Oy:n työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, mitkä katsotaan normaaliksi työajaksi veloituksineen asiakkaalta. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin ruokatauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään lukeutuu yksi kahvitauko (15 min). Yli 7.5 tunnin työpäivään kuuluu ruokatauko ja kaksi kahvitaukoa (15 min). Mikäli työaika ylittää kymmenen tuntia, työntekijällä on oikeus toiseen puolen tunnin laskutettavaan taukoon. Kauemmaksi tapahtuvalla muutolla noudatetaan lain mukaisia lepotaukoja, mitkä ovat laskutettavaa aikaa.

Vuokrattavat välineet

Vuokrattavat välineet, kuten muuttolaatikot, nokkakärryt, pianoliinat, rullakot yms. tulee palauttaa takaisin vastaavassa kunnossa kuin ne on Asiakkaalle toimitettu tai Asiakas on ne noutanut.

Muuttolaatikoissa ei saa säilyttää maaleja, öljyjä tai mitään mikä vahingoittaa laatikoita.

Mikäli asiakas rikkoo, hävittää tai muuten turmelee vuokratun tuotteen, on asiakas korvausvelvollinen. Vuokrattavista muovisista muuttolaatikoista veloitamme 20€/kpl ja muista tarvikkeista markkinahinnan.

Annetussa tarjouksessa sovittuihin asioihin voivat vaikuttaa seikat, jotka eivät ole tapahtuneet Muuttomiehet K Niskanen Oy:n johdosta, esimerkiksi:

Force Major

Mikäli työsuorituksen aikana tulee työtä hidastavia/estäviä tapahtumia, jotka eivät ole Muuttomiehet K Niskanen Oy:n syytä (esimerkiksi. hissien toimintakyvyttömyys, kaluston rikkoontuminen, työn keskeyttävät/hidastavat sääolosuhteet, sota, sabotaasi, lakko, protesti, viranomaisten toimenpiteet, mellakat jne.).

Tarjouksen ulkopuoliset työt

Mikäli Muuttomiehet K Niskanen Oy:lle ei ole ilmoitettu tarjousta tehtäessä esim.tavaran todellista määrää tai tavaroita on pakkaamatta, veloitetaan lisätyöt erikseen yksikköhintojen mukaisesti.

Rikkoutumiset ja muut vahinkotapahtumat

Asiakkaalla on velvollisuus ottaa irtaimistolle muuttovakuutus. Mikäli työsuorituksen tai palvelun aikana rikkoutuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta hänen omaisuutta, on Asiakkaan vastuulla tehdä kirjallinen reklamaatio Muuttomiehet K Niskanen Oy:lle kolmen päivän sisällä muuton alkamispäivästä katsottuna. Ellei asiakas toimi näin, Muuttomiehet K Niskanen Oy on vastuusta vapaa ja näin ollen ei ole korvausvelvollinen.

Mikäli siirrettävviä tavaroita ei ole pakattu ja suojattu asianmukaisesti, ei Muuttomiehet K Niskanen Oy ole korvausvastuussa tapahtuneista vahingoista. Asianmukainen pakkaus tarkoittaa tavaroiden pakkaamista Muuttomiehet K Niskanen Oy:n tilausvahvistuksessa antamien ohjeiden mukaisesti. Asianmukainen pakkaus on Asiakkaan vastuulla, ellei Asiakas ole erikseen tilannut pakkaus- sekä suojauspalvelua. Asiakkaan ollessa paikalla, asiakas on aina vastuussa siitä, että asiakkaan haluamat kuljetettavat tavarat ovat otettu mukaan lähtöosoitteesta. Jos asiakas ei ole kuljetuksen/muuton aikana paikalla on hänen vastuulla tehdä kirjallinen lista tavaroista, jotka jää/otetaan mukaan lähtökohteesta.

Lattioiden ja mahdollisesti muiden vahingoittuvien pintojen suojaaminen työnsuorituksen ajaksi on Asiakkaan vastuulla, ellei Asiakas ole erikseen tilannut ennakkoon suojauspalvelua.

Muuttomiehet K Niskanen Oy ei vastaa pianon sointiäänien muutoksista. Asiakkaan vastuulla on ottaa vakuutus pianon siirron ajaksi.

Hissien rikkoutumisesta, jumittamisesta ja muiden kuin muuttomiesten hissin käytöstä johtuvasta työnteon hidastumisesta aiheutuva muuton hidastaminen on laskutettavaa aikaa.

Muuttomiehet K Niskanen Oy:n ottamien vakuutusten ehdot:

 • Tapaturmavakuutus kattaa Muuttomiehet K Niskanen Oy:n omalle henkilökunnalle työssä sattuneet tapaturmat.
 • Muuttomiehet K Niskanen Oy:n korvausvastuu siirrettävällä irtaimistolle aiheutuneista vahingoista perustuu Tiekuljetussopimuslakiin (20 € /kg)
 • Vastuuvakuutus kattaa Asiakkaan kiinteälle omaisuudelle (rakennukset, rakenteet ym.) aiheutuneet vahingot enintään 500 000 euroon saakka.
 • Tavaran katoaminen ei ole Muuttomiehet K Niskanen Oy:n vastuulla eikä kuulu vakuutuksesta korvattaviin vahinkoihin.

Muuttomiehet K Niskanen Oy:n korvausvastuuseen ja vakuutuksen sisältöön kuuluvat ainoastaan Muuttomiehet K Niskanen Oy:n oman henkilökunnan aiheuttamat vahinkotapahtumat, mikäli ovat luokiteltavissa törkeäksi tahallisuudeksi tai törkeäksi huolimattomuudeksi.

Asiakkaan vastuulla on ottaa muuttoirtaimistolle erillinen muuttovakuutus.

Työturvallisuus

Mikäli Muuttomiehet K Niskanen Oy:lle osoitetussa työsuorituksessa tai vastaavassa on syytä huomioida työturvallisuusnäkökohtia joko siirrettävissä tavaroissa tai Asiakkaan toimitiloissa, on Asiakkaan ilmoitettava niistä ennen muuttoa. Mikäli Asiakas tai hänen tuttavansa osallistuvat muuttoon, on Asiakas vastuussa heidän työturvallisuudesta. Asiakkaan velvollisuus on kertoa mm. muuttoauton hissin vaaroista muuttoapulaisille etukäteen. Asiakkaan vastuulla on vakuuttaa talkoolaiset mahdollisten tapaturmien varalta.

Sopimusriidat

Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi tilaaja kääntyä kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen suomenkielinen palvelunumero on 029 553 6901 ja ruotsinkielisen palvelun numero on 029 553 6902.

Mikäli tämänkään jälkeen asiaa ei saada sovituksi tilaajan ja Muuttomiehet K Niskanen Oy:n välillä, voi tilaaja viedä asian kuluttajanriitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asia käsitellään vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tilaaja voi kuitenkin esittää, että asia käsitellään vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Siivous

Siivous tehdään asiakkaan siivousvälineillä ja -tarvikkeilla, ellei ennakkoon ole muuta sovittu. Käytettäessä Muuttomiehet K Niskanen Oy:n tarvikkeita ja välineitä, veloitetaan niistä käytön mukaan, minimissään 20 €.

Varastointi

Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Muuttomiehet K Niskanen Oy on ottanut vastaan tavaraa. Mitään muita tapahtumia, esim. jos asiakkaan tavaraa on jäänyt muuttoautoon yön yli, ei lueta varastoinniksi, eikä tavarat näin ollen ole Muuttomiehet K Niskanen Oy vastuulla.

Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta varastointipäivältä. Vuokra-aikaan lasketaan myös varastoon tulo- ja lähtöpäivä.

Muuttomiehet K Niskanen Oy ei ole vakuuttanut varastoitavia tavaroita murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta. Asiakkaan on vakuutettava kaikki varastoitava tavara omalla vakuutuksella. Asiakkaan on sovittava asiasta oman vakuutusyhtiönsä kanssa. Yleensä riittää, että omalle vakuutusyhtiölle ilmoittaa tavaroiden sijainnin muuttuneen.

Vuokra laskutetaan kuukausittain, ellei muuta ole sovittu. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva Suomen Pankin ilmoittama viivästyskorko. Muuttomiehet K Niskanen Oy varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään 21 vrk eräpäivästä, on Muuttomiehet K Niskanen Oy:llä oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi (laskun eräpäivänä), ilman erillistä ilmoitusta. Muuttomiehet K Niskanen Oy:n lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

Muuttomiehet K Niskanen Oy ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä Asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688).