Asiakaspalvelu: 040 7765 144 WhatsApp

asiakaspalvelu@muuttomiehet.fi

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Muuttomiehet K Niskanen Oy (”Muuttomiehet”)
asiakaspalvelu@muuttomiehet.fi
Kavallinpelto 9, 02710 Espoo
0400 894 160

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Muuttomiehet käsittelee henkilötietoja toimittaakseen  muuttopalveluita. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn ja Muuttomiesten väliseen palvelua koskevaan sopimukseen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden tekemiseen rekisteröidyn pyynnöstä.  Esimerkiksi tarjouspyynnön käsittely on sopimusta edeltävä toimenpide. Palveluiden tarjoamiseen liittyvää laskutusaineistoa sekä muuta kirjanpitoaineistoa käsitellään osana kirjanpitoa kirjanpitolain velvoittamana.

Muuttomiehet käsittelee sille lähetettyjä työhakemuksia rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Käsittelemme yhteydenottotoiminnon sekä muiden yhteydenottotapojen avulla saamiamme henkilötietoja tapauskohtaisesti joko suostumukseen perustuen, sopimukseen liittyen, sopimuksen valmistelemiseksi tai oikeutetun etumme perusteella. Mikäli henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella, on kyseessä oikeutettu etumme mahdollistaa yhteydenottojen lähettäminen meille, minkä avulla voimme palvella potentiaalisia asiakkaita ja kehitttää liiketoimintaamme. Lisäksi verkkosivustomme käyttää Google Maps –karttapalvelua. Google käsittelee henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä tietosuojakäytäntönsä ja karttapalvelua koskevien lisäehtojensa mukaisesti.

Muuttomiehet käsittelee rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevia tietoja lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta Muuttomiehet voi osoittaa noudattavansa yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi Muuttomiehet käsittelee henkilötietoja tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi lakisääteisen velvoitteen perusteella.

Muuttomiehet ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Muuttomiehet käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöintitiedot (kuten nimi ja kansallinen henkilötunnus)
 • yhteystiedot (kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut osoitetiedot)
 • rekisteröidyn lähettämät viestit
 • tiedot palveluista ja niiden käytöstä
 • laskutustiedot
 • muut palveluiden toimittamisen edellyttämät henkilötiedot
 • sähköiset tunnistetiedot

Henkilötunnusta käsitellään lakiin perustuen jälkikäteiseen laskutukseen liittyvän saatavan perimisessä sekä mahdolliseen vuokraus- ja lainaustoimintaan liittyen.

Muuttomiehet saa henkilötietoja suoraan rekisteröidyiltä tai rekisteröidyn valtuuttamien henkilöiden kautta.  Tarvittaessa henkilötietoja haetaan lisäksi julkisista lähteistä. Palvelun tilaamisen yhteydessä pakolliseksi merkityt tiedot ovat palvelun toimittamisen edellytys. Palveluiden toimittaminen saattaa myös edellyttää lisätietojen antamista

Henkilötietojen säilytysajat

Muuttomiehet säilyttää henkilötietoja seuraavasti ellei lakisääteisistä velvoitteista muuta johdu:

 • Yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: korkeintaan kaksi vuotta
 • Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika, jonka jälkeen tiedot hävitetään ilman aiheetonta viivytystä
 • Palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot: korkeintaan kuusi vuotta palveluiden käytön päättymisestä
 • Työhakemukset: korkeintaan yksi vuosi hakemuksen lähettämisestä
 • Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: korkeintaan kaksi vuotta

Muita henkilötietoja Muuttomiehet säilyttää korkeintaan kaksi vuotta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät ne Muuttomiesten työntekijät, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi Muuttomiehet luovuttaa tai siirtää henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn edellyttämissä määrin:

 • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
 • Viestintäpalveluntarjoajat (kuten Zendesk, https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/)
 • Tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat
 • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Viranomaiset lain edellyttämänä
 • Muut Muuttomiesten yhteistyökumppanit tai Muuttomiesten käyttämät henkilötietojen käsittelijät

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoa oikeuksistasi saat tietosuoja.fi -sivustolta.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@muuttomiehet.fi. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Muuttomiehet käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä tallentaa tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajaksi.